REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KLUBKASI.COM

Dziękujemy za odwiedzenie strony naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym https://klubkasi.com (dalej jako: „KLUB KASI”, „Serwis Internetowy” lub „Serwis”).

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu Internetowego. Niniejsze warunki, w razie podjęcia decyzji przez usługobiorcę o korzystaniu z Klub Kasi, regulują w szczególności zasady korzystania z Serwisu Internetowego, w tym kwestie naszej odpowiedzialności.

Zapraszamy do zapoznania się regulaminem,

Zespół Klub Kasi

1)  O NAS

 1. Właścicielem Serwisu jest PIOTR LEBIEDZIŃSKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą PIOTR LEBIEDZIŃSKI KLUB KASI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Myśliborska 18/19, 03-185 Warszawa, NIP: 6661730879, REGON: 141766572, adres poczty elektronicznej: [email protected] (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych Serwisu. Obok Usługodawcy w Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to samodzielne podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które za pomocą Serwisu Internetowego mogą korzystać z dostarczanych przez Serwis Usług Elektronicznych oraz pozostałych jego funkcjonalności, w tym dokonać zakupu Abonamentu.

2)  DEFINICJE

 1. Definicje użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
  1. ABONAMENT – usługa odpłatnego dostępu do Klubu Kasi w modelu abonamentowym na warunkach wskazanych w Regulaminie Serwisu oraz w Cenniku.
  2. CENNIK – cennik planów Abonamentu dostępny na stronie Serwisu Internetowego.
  3. KLUB KASI, KONTO – Usługa Elektroniczna, elektroniczne konto w Serwisie Internetowym umożliwiające dostęp Usługobiorcy do zbioru treści cyfrowych (m.in. jadłospisy, informacje i publikacje elektroniczne) udostępniana Usługobiorcy na warunkach zawartych w Regulaminie wraz z możliwością komentowania i usługą powiadomień mailowych o nowych treściach oraz o nowościach i aktualnościach w Serwisie (odrębnie od Newslettera). Elektroniczne konto jest częścią Serwisu Internetowego i stanowi oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem zbiór zasobów i funkcjonalności dostępnych w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym z wykorzystaniem jego funkcjonalności.
  4. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
  5. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o aktualnościach w Serwisie Internetowym.
  6. PRAWO AUTORSKIE – ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.)
  7. REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Serwisu Internetowego.
  8. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS, KLUBKASI – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://klubkasi.com oraz jego subdomenami.
  9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
  10. USŁUGOBIORCA, KLIENT – osoba fizyczna będąca konsumentem i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym.
  11. USŁUGODAWCA – PIOTR LEBIEDZIŃSKI KLUB KASI wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadający: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Myśliborska 18/19, 03-185 Warszawa NIP: 6661730879, REGON: 141766572, adres poczty elektronicznej: [email protected]
  12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z Klubu Kasi:
  (1) komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
  (2) dostęp do poczty elektronicznej;
  (3) Przeglądarka internetowa (przykładowe przeglądarki i wersji – jeżeli inne proszę wpisać w komentarzu): Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej;
  (4) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

4)  USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE

1.     Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.

2.     Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych:

         a.     Klub Kasi;

        b.     Newsletter.

3.     Usługodawca obowiązany jest świadczyć Usługi Elektroniczne bez wad.

4.     Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronie Serwisu Internetowego.

5)  WARUNKI KORZYSTANIA Z KLUBU KASI

 1. Rozpoczęcie korzystania z Klubu Kasi możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu formularza zamówienia, (2) kliknięciu pola akcji „Potwierdzam zakup” oraz (3) opłaceniu Abonamentu. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych: imię i nazwisko, nr. telefonu oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Usługobiorca uzyskuje dostęp do Klubu Kasi po wykupieniu przez Usługobiorcę Abonamentu na warunkach określonych w Regulaminie oraz w Cenniku.
 3. Szczegółowy opis funkcjonalności i usług dostępnych w ramach Klubu Kasi oraz w ramach poszczególnych planów Abonamentu wskazany jest w Regulaminie oraz w Cenniku.
 4. Umowa o korzystanie z Klubu Kasi zawierana jest na okres wykupionego Abonamentu.
 5. Usługobiorca ma możliwość bez podania przyczyny rezygnacji z Klubu Kasi poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem formularza kontaktowego, poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Rezygnacja z Klubu Kasi jest skuteczna z końcem okresu na który został wykupiony Abonament.
 6. Usługobiorca obowiązany jest do bieżącej aktualizacji swoich danych podanych w ramach Konta w razie ich zmiany.

6)  DOSTĘP DO KLUBU KASI, ZAKUP ABONAMENTU

 1. Dostęp do Klubu Kasi możliwy jest po opłaceniu przez Usługobiorcę Abonamentu i aktywowany jest przez Usługodawcę maksymalnie w terminie 48 godzin (standardowo 1-2 godziny) od momentu zaksięgowania płatności na jego koncie rozliczeniowym. Usługobiorca jest obowiązany dokonać płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni.
 2. Wybór i zakup Abonamentu możliwy jest w trakcie składania zamówienia na korzystanie z Klubu Kasi w formularzu zamówienia. Opłata tytułem Abonamentu naliczana jest w modelu abonamentowym, to jest Usługobiorca obowiązany jest do dokonania płatności z góry za wybrany przez siebie odpłatny plan oraz okres Abonamentu określony w Cenniku. W przypadku upływu okresu wykupionego Abonamentu Usługobiorca może wykupić Abonament na kolejny okres w takim sam sposób jak za pierwszym razem.
 3. Celem dokonania zakupu Abonamentu należy wybrać plan Abonamentu dostępny w formularzu zamówienia na korzystanie z Klubu Kasi oraz wypełnić kolejne pola formularza zamówienia dostępne na stronie Serwisu. Złożenie zamówienia na Abonament następuje z chwilą kliknięcia pola „Potwierdzam zakup”.
 4. Ceny Abonamentu uwidocznione na stronach Serwisu są cenami brutto i podane są w złotych polskich.
 5. Usługodawca udostępnia w Serwisie następujące sposoby płatności za Abonament:
  1. przelew tradycyjny na rachunek bankowy Usługodawcy;
  2. płatności elektroniczne za pośrednictwem serwisu PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4 000 000 PLN.
  3. płatności elektronicznych za pośrednictwem serwisu PayPal.com – spółka PayPal (Europe) S.a r.l. & Cie, S.C.A., 5. kondygnacja 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg.
 6. W ramach zakupionego Abonamentu Usługobiorca ma możliwość dostępu do Klubu Kasi zgodnie z Cennikiem dla danego Abonamentu oraz przez okres tam wskazany.

7) PŁATNOŚCI CYKLICZNE

 1. Usługobiorca zawierając umowę z Usługodawcą może skorzystać z usługi płatności cyklicznej. W takim wypadku usługobiorca wybierając abonament 1-miesięczny (w cenie 197 PLN za miesiąc) lub 6-miesięczny  (w cenie 697 PLN za 6 miesięcy) wyraża zgodę na cykliczne, co miesięczne lub co sześciomiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A.) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wartości opłaty za wybrany abonament. Opłata będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu lub raz na sześć miesięcy.
 2. Usługobiorca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty. Dane karty będą przechowywane przez Operatora płatności  (PayU S. A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności udostępnia narzędzie Token (wirtualnych identyfikatorów karty), umożliwiając przypisanie do indywidualnego Klient unikalnego identyfikatora za pomocą którego Klient cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Usługodawcy.
 3. Klient może dokonywać na rzecz Partnera Płatności Kartami Płatniczymi w uproszczonej formie, tj. bez konieczności każdorazowego podawania wszystkich danych karty płatniczej. Token (wirtualny identyfikator karty) generowany jest w oparciu o podane przez Klienta w ramach serwisu PayU dane karty płatniczej.
 4. Usługobiorca może w dowolnym momencie zrezygnować z płatności cyklicznych przez zalogowanie  się do swojego konta w serwisie Klub Kasi i anulowanie płatności cyklicznych lub wysyłając prośbę o zatrzymanie płatności cyklicznych e-mailem na dres [email protected].

8)  WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

1.     Korzystanie z Newslettera jest nieodpłatne i możliwe jest po podaniu w zakładce dotyczącej Newslettera widocznej na stronie Serwisu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola akcji. Zapisanie się na Newsletter jest możliwe także poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa dostępnego na stronie Serwisu na przykład podczas zakupu Abonamentu, czy pobieraniu ebooka w Serwisie.

2.     Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. Myśliborska 18/19, 03-185 Warszawa. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

9)  KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługobiorcami jest formularz kontaktowy, poczta elektroniczna (e-mail: [email protected]) oraz poczta tradycyjna (ul. Myśliborska 18/19, 03-185), za pośrednictwem których Usługobiorca wymieniać z nami informacje dotyczące korzystania z Klubu Kasi. Usługobiorcy mogą kontaktować się z nami także na inne dopuszczalne prawem sposoby.

10)  REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU INTERNETOWEGO

1.     Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca może złożyć na przykład drogą poczty elektronicznej (mailowo) na adres: [email protected] lub pisemnie na adres: ul. ul. Myśliborska 18/19, 03-185 Warszawa lub za pomocą formularza kontaktowego.

2.     Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

3.     Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

11)     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Usługobiorców będących konsumentami i dotyczy umów zawieranych między nimi, a Usługodawcą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 10 ust. 2 Regulaminu konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem kosztów o których mowa w pkt. 10 ust. 4 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument: w przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 5. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład: pisemnie na adres: ul. Myśliborska 18/19, 03-185 Warszawa lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] .
 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy o świadczenie usługi rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

12)     POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Niniejszy punkt Regulaminu ma zastosowanie jedynie do Klientów będących konsumentami.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 3. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: [email protected] lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 4. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem [email protected] oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

13) PRAWA AUTORSKIE

1.     Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego oraz treści cyfrowych dostępnych w Klubie Kasi jako całości oraz ich poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną Prawa Autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

2.     Serwis Internetowy i treści dostępne w jego ramach należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego ani treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego lub treści cyfrowych, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.

3.     Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4.     Usługobiorca korzystający z Serwisu Internetowy i treści cyfrowych dostępnych w ramach Klubu Kasi nie otrzymuje praw autorskich do Serwisu Internetowego oraz treści cyfrowych. Usługobiorcy udzielana jest – na warunkach wskazanych w Regulaminie – niezbywalna i niewyłączna licencja, obowiązująca na całym Świecie, uprawniająca go do korzystania z Serwisu Internetowego oraz treści cyfrowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem do celów niekomercyjnych, z niniejszym Regulaminem oraz w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, danych osobowych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób i podmiotów trzecich.

5.     Usługobiorca nie jest uprawniony do sublicencjonowania treści cyfrowych (w tym do upoważniania innych osób do korzystania z treści cyfrowych) oraz nie jest uprawniony do kopiowania, utrwalania, przechwytywania, rozpowszechniania lub wprowadzania w całości lub w części treści cyfrowych (w tym zarówno obrazu, jak i dźwięku) do obrotu, w tym użyczenia lub najmu.

6.     Licencja w przypadku zakupu Abonamentu udzielana jest w momencie opłacenia Abonamentu i na czas określony – na okres trwania opłaconego Abonamentu.

14) PRZERWY TECHNICZNE

7.     Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z Usług Elektronicznych. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Portalu Internetowego oraz jego Usług, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu Internetowego oraz możliwość korzystania z jego Usług Elektronicznych. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.

8.     Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.

9.     Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego i jego Usług Elektronicznych oraz ich zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.

10.   Usługodawca obowiązany jest planować przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców, w szczególności aby planowane były na godziny nocne i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca obowiązany jest informować Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.

11.   Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza, ani nie ogranicza uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

15)     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Umowy zawierane poprzez Klub Kasi zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

1.     Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

2.     Zmiana Regulaminu – Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; dodania nowych Usług Elektronicznych – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu oraz dodania nowych sposobów płatności. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Klub Kasi

16)     WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–    Adresat:

PIOTR LEBIEDZIŃSKI KLUB KASI
ul. Myśliborska 18/19, 03-185 Warszawa
[email protected]

–    Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–    Adres konsumenta(-ów)

–    Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–    Data

(*) Niepotrzebne skreślić.